Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania PGE Narodowego i wizyt na Punkcie Widokowym w okresie reżimu sanitarnego

1. PGE Narodowy jest otwarty dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli.

2. Punkt Widokowy jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 19.00, a w sobotę i niedzielę 10.00 - 20.00. 

3. PL.2012+ sp. z o.o. - operator PGE Narodowego (dalej "Operator") zastrzega możliwość czasowego wyłączenia obiektu (w tym Punktu Widokowego) ze zwiedzania, a także zmiany godzin ich funkcjonowania. 

4. W celu sprawdzenia dostępnych terminów wycieczek dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych lub wizyt na Punkcie Widokowym prosimy o sprawdzanie: sklepu internetowego PGE Narodowego pod linkiem: https://sklep.pgenarodowy.pl/, kontakt pod numerem tel. +48 22 295 95 95 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 17.00) lub e-mail na adres rezerwacje@pgenarodowy.pl oraz zapoznanie się z komunikatami na głównej stronie internetowej PGE Narodowego pod linkiem: https://wycieczki.pgenarodowy.pl/.

5. Rekomendowane jest dokonywanie zakupu Biletów na wycieczki i Biletów na Punkt Widokowy  poprzez sklep internetowy PGE Narodowego.  

6. Rekomendowane jest dokonywanie płatności za Bilety na wycieczki i Bilety na Punkt Widokowy w formie bezgotówkowej. 

7.Liczba osób na jednej wycieczce dla osób indywidualnych jest limitowana i wynosi obecnie nie więcej niż 30 osób. Powyższy limit może ulec zmianie. 

8. Liczba osób na Punkcie Widokowym jest limitowana i wynosi obecnie 100 osób. Powyższy limit może ulec zmianie. 

9. Zwiedzanie PGE Narodowego (w tym Punktu Widokowego) jest dostępne tylko dla osób posiadających ważne bilety oraz własne maski, przyłbice lub części odzieży zasłaniające usta i nos. 

10. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku: 

a. dziecka do ukończenia 4. roku życia, 
b. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. 

11. Odkrycie ust i nosa jest możliwe: 

a. w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, 
b. w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

12. Osoby, które nie zakrywają ust i nosa odzieżą lub jej częścią, maską lub przyłbicą (poza przypadkami opisanymi w pkt 6. i 7.) lub nie przestrzegają ewentualnych, innych obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i rozporządzeń związanych z ogłoszonym stanem epidemicznym oraz osoby, które wykazują  objawy wskazujące chorobę zakaźną nie mogą przebywać na terenie PGE Narodowego. 

13. Odmowa wstępu lub polecenie opuszczenia terenu PGE Narodowego z powodów wymienionych w pkt 9. wydane przez przewodnika wycieczki po PGE Narodowym lub pracownika Operatora wyznaczonego do obsługi Punktu Widokowego nie upoważnia do zwrotu kwoty uiszczonej za Bilet na wycieczkę lub na Punkt Widokowy.

14. Zwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu do Recepcji Głównej PGE Narodowego oraz przy wejściu na Punkt Widokowy przy kołowrotach "R".

15. Prosimy o korzystanie z informacji wizualnych oraz wskazówek pracowników PGE Narodowego dot. zasad zwiedzania.

16. Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 m (nie dotyczy rodzin, osób wspólnie zamieszkujących i osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi). 

17. Winda jest dostępna wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą z niej korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.

18. W przypadku podejrzenia u zwiedzającego PGE Narodowy zakażenia koronawirusem dopuszcza się czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

19. W pozostałym zakresie obowiązują zapisy regulaminów: Regulaminu Wycieczek i Punktu Widokowego na PGE Narodowym, Regulaminu PGE Narodowego oraz Regulaminu Sprzedaży Internetowej.