§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie: 
 1. "Bilet" - stanowi dowód zawarcia umowy Wycieczki lub umowy zwiedzania Punktu Widokowego i uiszczenia należnej Operatorowi z tego tytułu opłaty. Przez Bilety rozumie się także bilety, o których mowa w pkt 2, 3 (z tym zastrzeżeniem, że nie występuje opłata za ten bilet), 4, 5, 6 i 7 poniżej;
 2. "Bilet Normalny" - jest Biletem standardowym przysługującym osobie nie posiadającej uprawnienia do skorzystania z ulg, o których mowa §  7. Regulaminu;
 3. "Bilet Bezpłatny" - jest Biletem przysługującym m.in. osobom, o których mowa w § 7. ust. 3;
 4. "Bilet Główny"- jest Biletem, o którym mowa w § 7. ust. 5 Regulaminu;
 5. "Bilet Uzupełniający" - jest Biletem, o którym mowa w §7. ust. 5 Regulaminu;
 6. "Bilet Rodzinny" - jest Biletem przysługującym dwóm osobom dorosłym oraz dwójce dzieci lub młodzieży do 18 roku życia, o którym mowa w § 7. ust. 5 Regulaminu;
 7. "Bilet Ulgowy" - jest Biletem o cenie obniżonej w wyniku zastosowania ulgi przewidzianej przez Operatora w stosunku do osób, o których mowa w § 7. ust. 4 Regulaminu;
 8. "Cennik" - ma znaczenie nadane w §7. ust. 1 Regulaminu;
 9. "Grupa Zorganizowana" - oznacza grupę co najmniej 20 osób zamierzających wspólnie wziąć udział i biorących wspólnie udział w Wycieczce lub w wizycie na Punkcie Widokowym; dla celów zwiedzania grupa może zostać podzielona przez Operatora, w szczególności w zależności od sytuacji epidemiologicznej i aktualnych zaleceń sanitarnych;
 10. "Operator" - PL.2012+ Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON: 141171910, NIP: 7010095715, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293205,  o kapitale zakładowym w wysokości 12.000.000,00 zł;
 11. "Osoba Indywidualna" - oznacza osobę zamierzającą wziąć udział lub biorącą udział w Wycieczce lub w wizycie na Punkcie Widokowym poza Grupą Zorganizowaną;
 12. "Pracownik Stadionu" - oznacza osobę upoważnioną przez Operatora w sposób pośredni lub bezpośredni do pracy na Stadionie, obsługi Stadionu, w tym w szczególności obsługi Wycieczek, lub osoby upoważnione przez Operatora w granicach obowiązującego prawa do wydawania poleceń w zakresie porządkowo-organizacyjnym na Stadionie, niezależnie od podstawy tego upoważnienia;
 13. "Przewodnik" - Pracownik Stadionu oprowadzający Wycieczkę;
 14. "Punkt Widokowy" - oznacza punkt znajdujący się na górnej trybunie Stadionu, stanowiący najwyższy punkt obserwacyjny Stadionu, dostępny dla Zwiedzających;
 15. "Regulamin" - oznacza niniejszy regulamin;
 16. "Regulamin Sprzedaży Internetowej" - oznacza Regulamin Sprzedaży Internetowej z wykorzystaniem Systemu Sprzedaży Internetowej na stronie internetowej https://www.pgenarodowy.pl; 
 17. "Stadion" - oznacza PGE Narodowy w Warszawie;
 18. "Voucher" - stanowi dowód zawarcia umowy i uiszczenia należnej Operatorowi z tego tytułu opłaty, wydawany jest na zasadach określonych w § 4;  
 19. "Wycieczka" - oznacza świadczoną przez Operatora usługę, której celem jest zapoznanie Zwiedzających z działalnością Stadionu, a której ramy czasowe wyznaczają godzina spotkania Zwiedzających z Przewodnikiem w miejscu zbiórki (czyli godzina wskazana na Bilecie z zastrzeżeniem § 5. ust. 8, 9, 10) i godzina zakończenia po odprowadzeniu grupy do wyznaczonego miejsca;
 20. "Wydarzenie" - oznacza odbywającą się na terenie Stadionu imprezę sportową, artystyczno-rozrywkową lub inną imprezę, o charakterze masowym lub niepodlegającą rygorom ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2019 poz. 2171, z późn. zm.);
 21. "Zwiedzanie" - oznacza Wycieczkę lub wizytę na Punkcie Widokowym;
 22. "Zwiedzający" - oznacza osobę biorącą udział w Wycieczce lub zwiedzającą Punkt Widokowy zarówno w Grupie Zorganizowanej, jak również jako Osoba Indywidualna.

§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich Zwiedzających Stadion. Wszyscy Zwiedzający Stadion zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Niniejszy Regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu PGE Narodowego oraz Regulaminu Sprzedaży Internetowej, które są wiążące dla Zwiedzających.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się, o ile regulaminy lub instrukcje obowiązujące podczas Wydarzenia nie stanowią inaczej.
 4. Przed rozpoczęciem Wycieczki lub wizyty na Punkcie Widokowym, Zwiedzający zobowiązani są do zapoznania się z:
  1. Regulaminem - dostępnym w kasie Stadionu oraz na stronie internetowej: www.wycieczki.pgenarodowy.pl;
  2. Regulaminem PGE Narodowego - dostępnym w kasie Stadionu oraz na stronie  internetowej www.pgenarodowy.pl/o-stadionie/regulamin-PGE-Narodowego
 5. Wszyscy Zwiedzający zobowiązani są:
  1. przestrzegać reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi dostępnymi w Recepcji Głównej Stadionu oraz na stronie internetowej: www.pgenarodowy.pl;
  2. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny;
  3. stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Przewodników lub inne osoby wskazane w §1 pkt 12;
  4. punktualnie zgłaszać się na miejsca zbiórki;
  5. nie oddalać się bez zezwolenia Przewodnika,
  6. nie wchodzić do pomieszczeń Stadionu, do których obowiązuje zakaz wstępu 
  7. lub do których Przewodnik zabronił wchodzić;
  8. nie śmiecić, nie niszczyć elementów Stadionu;
  9. dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

§ 3. Obowiązki Zwiedzających 
 1. Wszyscy Zwiedzający zobowiązani są przestrzegać reżimu sanitarnego, podporządkować się poleceniom Przewodników i innych Pracowników Stadionu, a także instrukcji i zaleceń, w tym w szczególności treści znaków graficznych i informacji tekstowych dotyczących organizacji zwiedzania, umieszczonych na terenie Stadionu.
 2. Na terenie Stadionu bezwzględnie zabrania się m.in.:
  1. palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub środków 0odurzających;
  2. wyrzucenia śmieci poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
  3. wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psów przewodników);
  4. wnoszenia i posiadania broni oraz materiałów łatwopalnych;
  5. wnoszenia i posiadania przedmiotów obiektywnie niebezpiecznych lub mogących służyć do stworzenia sytuacji niebezpiecznych, a także użycia lub próby użycia innych przedmiotów w celu doprowadzenia do sytuacji niebezpiecznej;
  6. wchodzenia na płytę boiska, gdy jest ułożona na niej murawa lub odbywają się montaże do Wydarzeń lub demontaże po Wydarzeniach;
  7. wnoszenia toreb podróżnych lub sportowych oraz plecaków turystycznych, a także innych bagaży o znacznych rozmiarach.
 3. Zwiedzający zobowiązani są do wchodzenia na Stadion jedynie w obuwiu o płaskiej podeszwie.
 4. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie Wycieczki lub na Punkcie Widokowym należy natychmiast poinformować Przewodnika lub innego Pracownika Stadionu
 5. Każdy Zwiedzający jest zobowiązany do posiadania Biletu. Zwiedzający uprawnieni do bezpłatnego wstępu powinni odebrać Bilet Bezpłatny w kasie Stadionu.
 6. Zwiedzanie Stadionu jest możliwe tylko i wyłącznie pod opieką przewodnika.   Wyjątek stanowi samodzielne, biletowane wejście na Punkt Widokowy.
 7. Osoby, które nie będą przestrzegały obowiązujących zasad reżimu sanitarnego nie będą wpuszczane na teren PGE Narodowego, w takiej sytuacji nie będą upoważnione do otrzymania zwrotu za zakupiony bilet.

§4. Dostępność Stadionu
 1. Wycieczki odbywają się od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem dni wskazanych  w niniejszym paragrafie), aktualnie dostępne terminy można sprawdzić na stronie internetowej sklepu: sklep.pgenarodowy.pl oraz w punktach informacyjnych Stadionu.
 2. Uczestnictwo w Wycieczce oraz korzystanie z Punktu Widokowego może być wyłączone w szczególności w dni meczów i innych Wydarzeń odbywających się na terenie Stadionu, a także podczas przerw technicznych w funkcjonowaniu Stadionu, w których Stadion nie jest dostępny dla Zwiedzających z uwagi na konieczność prowadzenia prac adaptacyjnych w celu lub w związku z przeprowadzeniem Wydarzenia lub z innych powodów związanych z jego eksploatacją.
 3. Informacje o terminach meczów i innych Wydarzeń dostępne są na stronie internetowej www.pgenarodowy.pl oraz na stronie sklepu: sklep.pgenarodowy.pl.
 4. Operator zastrzega sobie możliwość zmian - bez podania przyczyny - dni Wycieczek lub wstępu na Punkt Widokowy dla Zwiedzających, przebiegu tras zwiedzania, godzin, częstotliwości lub sposobu organizacji Wycieczek lub Punktu Widokowego. 
 5. W przypadku odwołania, z powodów leżących po stronie Operatora, uprzednio zarezerwowanego terminu Wycieczki Operator zaproponuje inny jej termin. W przypadku braku akceptacji terminu zaproponowanego przez Operatora, lub w przypadku braku możliwości wyznaczenia takiego terminu, kwota uiszczona na poczet ceny Wycieczki ulegnie zwrotowi lub zostanie wydany Voucher do wykorzystania w późniejszym terminie – w zależności od wyboru uczestnika.
 6. Voucher będzie podlegał wymianie na bilety o łącznej wartości nie przekraczającej wartości Voucheru.

§ 5. Przepisy ogólne dotyczące Wycieczek i Punktu Widokowego
 1. Zwiedzający mogą wziąć udział w Wycieczce lub odwiedzić Punkt Widokowy jako Grupa Zorganizowana lub Osoby Indywidualne.
 2. Osoby Indywidualne mogą nabyć Bilety na Wycieczkę lub na Punkt Widokowy z wykorzystaniem Systemu Sprzedaży Internetowej, dostępnego na stronie sklep.pgenarodowy.pl, lub w zlokalizowanych na terenie Stadionu kasach, przy czym:
  1. zakup Biletów na Wycieczkę w kasach możliwy jest nie wcześniej niż na 7 dni przed terminem Wycieczki. 
  2. zakup Biletów na Punkt Widokowy w kasach możliwy jest nie wcześniej niż na 7 dni przed terminem zwiedzania Punktu Widokowego i nie później niż do zamknięcia kas w dniu planowanego zwiedzania.
  Zasady zakupu Biletów na Wycieczki i na Punkt Widokowy z wykorzystaniem Systemu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, określa Regulamin Sprzedaży Internetowej.
 3. Grupy Zorganizowane mogą nabyć Bilety na Wycieczkę lub na Punkt Widokowy w sposób określony w § 6. niniejszego Regulaminu.
 4. Grupa Zorganizowana nabywająca Bilety w sposób wskazany w § 6. liczy co najmniej 20 osób, w przypadku kiedy liczba osób w Grupie Zorganizowanej przekracza 55 osób, Grupa Zorganizowana zostanie podzielona tak, aby jeden Przewodnik oprowadzał podczas Wycieczki nie więcej niż 55 osób. Jeżeli aktualnie obowiązujące przepisy lub zalecenia sanitarne będą wprowadzały surowsze wymogi od powyższych dla celów zwiedzania Grupa Zorganizowana może zostać podzielona przez Operatora na mniejsze grupy, w tym liczące mniej niż 20 osób.
 5. W Wycieczce może wziąć jednocześnie udział nie więcej niż 55 Zwiedzających, chyba że aktualnie obowiązujące przepisy lub zalecenia sanitarne będą wprowadzały surowsze wymogi od powyższych.
 6. Osoby do lat 15 mogą brać udział w Wycieczce lub korzystać z Punktu Widokowego jedynie pod opieką osób dorosłych.
 7. Przewodnik nie jest opiekunem Zwiedzających (w tym Zwiedzających niepełnoletnich).
 8. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie. Zabrania się samowolnego zbaczania z trasy zwiedzania lub oddalania się od grupy Zwiedzających.
 9. Przewodnik czeka w miejscu zbiórki do 15 minut od wyznaczonej na bilecie godziny rozpoczęcia Wycieczki na Grupę Zorganizowaną gotową do rozpoczęcia wycieczki (z przygotowanymi biletami dla każdego uczestnika), przy czym w razie przybycia do tego czasu na miejsce zbiórki jedynie części Zwiedzających Wycieczka rozpoczyna się (z zastrzeżeniem ust. 11).
 10. Jeżeli czas spóźnienia Grupy Zorganizowanej wskazany w ust. 9 jest dłuższy, istnieje tylko możliwość indywidualnego wejścia na Punkt Widokowy, które jest wliczone w cenę Biletu, o ile Punkt Widokowy jest czynny w danym dniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje zwrot kosztów Wycieczki lub jakiekolwiek odszkodowanie.
 11. W przypadku przybycia Grupy Zorganizowanej z opóźnieniem nieprzekraczającym 15 minut od planowanej godziny rozpoczęcia Wycieczki, Wycieczka zakończy się zgodnie z założonym harmonogramem zwiedzania (nie zostanie wydłużona o czas spóźnienia Zwiedzających).
 12. Osoby Indywidualne kupujące Bilet na Wycieczkę za pomocą sklepu internetowego, mogą jednorazowo zakupić maksymalnie 15 Biletów na wybrany termin Wycieczki.
 13. Bilety na Wycieczki zakupione przez Osoby Indywidualne w kasie Stadionu, mogą podlegać wymianie, ale tylko na minimum godzinę przed rozpoczęciem Wycieczki, na którą wymieniany Bilet został zakupiony. W tym celu niezbędne jest posiadanie paragonu zakupu Biletu. Możliwość zamiany dotyczy godziny Wycieczki. Nie ma możliwości zmiany daty oraz trasy Wycieczki.
 14. Bilety na Punkt Widokowy zakupione przez Osoby Indywidualne w kasie Stadionu, mogą podlegać wymianie:
  1. na inny termin (tzn. inny dzień wizyty na Punkcie Widokowym) najpóźniej do zamknięcia Kas w dniu, na który Bilet został zakupiony,
  2. na Bilet na Wycieczkę dowolną trasą odbywającą się w dniu, na który Bilet został zakupiony, po uiszczeniu odpowiedniej dopłaty wynikającej z różnicy cen Biletów.

§ 6. Bilety dla Grup Zorganizowanych
 1. Grupy Zorganizowane mogą nabyć Bilety na Wycieczkę z wykorzystaniem Systemu Sprzedaży Internetowej, dostępnego na stronie sklep.pgenarodowy.pl. Zasady zakupu biletów z wykorzystaniem Systemu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, określa Regulamin Sprzedaży Internetowej, a do Biletów zakupionych w ten sposób postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się.
 2. Grupy Zorganizowane mogą także dokonać rezerwacji bądź zmiany liczby Zwiedzających lub terminu Wycieczki lub terminu wizyty na Punkcie Widokowym telefonicznie pod numerem +48 (22) 295 95 95 lub przesyłając wiadomość e-mail na adres rezerwacje@pgenarodowy.pl.
 3. Rezerwacje realizowane są w ramach dostępności wolnych terminów zgodnie z informacją na stronie sklep.pgenarodowy.pl.
 4. Rezerwacje Wycieczek dla Grup Zorganizowanych są przyjmowane  nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia Wycieczki.
 5. Osoba rezerwująca Wycieczkę, przed jej dokonaniem zobowiązana jest do zapoznania się z:
  1. Regulaminem Wycieczek i Punktu Widokowego na PGE Narodowym - dostępnym przy kasie Stadionu i na stronie internetowej: www.wycieczki.pgenarodowy.pl;
  2. Regulaminem PGE Narodowego - dostępnym na stronie internetowej: dostępnym przy kasie Stadionu i www.pgenarodowy.pl/o-stadionie/regulamin-PGE-Narodowego;
  3. Regulaminem Sprzedaży Internetowej - dostępnym na stronie internetowej www.sklep.pgenarodowy.pl/pliki/regulamin_sprzedazy_internetowej_2022.pdf.
 6. Osoba rezerwująca powinna przekazać informację o konieczności zapoznania się z regulaminami, o których mowa powyżej, Zwiedzającym zamierzającym wziąć udział w Wycieczce lub wizycie na Punkcie Widokowym.
 7. Dokonując rezerwacji Wycieczki lub wizyty na Punkcie Widokowym dla Grupy Zorganizowanej, osoba rezerwująca obowiązana jest podać:
  1. rodzaj wybranej trasy zwiedzania (w przypadku Wycieczki); dane kontaktowe rezerwującego (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu);
  2. liczbę osób stanowiących Grupę Zorganizowaną;
  3. liczbę rezerwowanych Biletów danej kategorii;
  4. jeżeli zakup ma być udokumentowany fakturą VAT - pełne dane do faktury (pełną nazwę jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby prywatnej, adres, NIP).
 8. Po dokonaniu rezerwacji osoba rezerwująca otrzymuje e-mail (na podany w ust. 7 pkt 1 powyżej adres e-mail) z potwierdzeniem dokonania rezerwacji oraz zawierającym numer proformy zamówienia i inne jej szczegóły tj. dzień Wycieczki lub wizyty na Punkcie Widokowym, godzinę rozpoczęcia Wycieczki, rodzaj trasy Wycieczki i liczbę uczestników, a także informację w jakim terminie należy uiścić opłatę za Wycieczkę lub wizytę na Punkcie Widokowym.
 9. Zarezerwowane Wycieczkę lub wizytę na Punkcie Widokowym należy opłacić przed upływem 5 dni od dnia dokonania rezerwacji, przy czym dla zachowania tego terminu liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora. W celu dokonania zapłaty, kwotę wskazaną w wiadomości email, o której mowa w ust. 8 powyżej należy przekazać na rachunek bankowy Operatora numer 43 1020 1042 0000 8202 0247 6315.
 10. Brak płatności w terminie wskazanym w ust. 9 powyżej uprawnia Operatora do anulowania rezerwacji. W przypadku późniejszego odnotowania na koncie Operatora opłaty za Wycieczkę lub za wizytę na Puncie Widokowym anulowane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego opłata została dokonana.
 11. Po otrzymaniu faktury brak jest możliwości dokonywania na niej zmian danych, w tym dopisania numeru NIP. Korekty danych można dokonać przysyłając notę korygującą w formie papierowej lub elektronicznej na adres: aleja J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa z dopiskiem "Biuro PL.2012+Sp. z o.o.". Zmiana terminu Wycieczki lub wizyty na Punkcie Widokowym opłaconych zgodnie z ust. 9 powyżej, możliwa jest do 14 dni przed potwierdzonym terminem Wycieczki lub wizyty na Punkcie Widokowym wyłącznie na termin późniejszy, z uwzględnieniem dostępności terminów w momencie dokonywania zmiany.
 12. Na podstawie Voucheru otrzymanego zgodnie z § 4 ust. 5 możliwa jest zmiana terminu Wycieczki lub wizyty na Punkcie Widokowym. Nowej rezerwacji można dokonać na minimum 4 dni przed planowaną Wycieczką lub wizytą na Punkcie Widokowym na dowolny termin do końca roku kalendarzowego, w którym wydany został Voucher, pod warunkiem potwierdzenia przez Operatora dostępności tego terminu. 
 13. Zmiana terminu zgodnie z ust. 12 możliwa jest poprzez rezerwację drogą mailową lub telefoniczną.
 14. Vouchery niewykorzystane do końca roku kalendarzowego, w którym wydany został Voucher, nie podlegają zwrotowi.
 15. Rezygnacja z opłaconej zgodnie z ust. 9 powyżej Wycieczki lub wizyty na Punkcie Widokowym za zwrotem uiszczonej opłaty możliwa jest do 14 dni przed potwierdzonym terminem Wycieczki lub zwiedzania Punktu Widokowego.
 16. Na 14 dni i później przed potwierdzonym terminem Zwiedzania nie przysługują zmiany terminu i rezygnacja z opłaconej Wycieczki lub wizyty na Punkcie Widokowym za zwrotem uiszczonej opłaty.
 17. Opiekun Grupy Zorganizowanej sprawuje opiekę i nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie Stadionu. Opiekun Grupy Zorganizowanej powinien zastosować się do wytycznych i wskazówek przewodnika. Przewodnik nie jest opiekunem Grupy Zorganizowanej ani niepełnoletnich Zwiedzających.
 18. Grupa Zorganizowana zwiedzająca Stadion, powinna posiadać wydrukowane i rozcięte Bilety dla Zwiedzających. Jeżeli ich nie posiada, opiekun Grupy Zorganizowanej zobowiązany jest zgłosić się do kasy Stadionu w celu wydruku zakupionych już Biletów na Wycieczkę, najpóźniej z 10 minutowym wyprzedzeniem przed planowanym czasem rozpoczęcia Wycieczki.
 19. Grupy Zorganizowane dokonujące zakupu dodatkowych Biletów na Wycieczkę, zobowiązane są przybyć do kas Stadionu z 10 minutowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem godziny Wycieczki.
 20. Ochrona danych osobowych osób rezerwujących Bilety odbywa się na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Sprzedaży Internetowej. Administratorem danych osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w celu realizacji rezerwacji Wycieczki oraz transakcji zakupu Biletów. Osobie dokonującej rezerwacji Wycieczki oraz transakcji zakupu Biletów przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jej danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Osoba dokonująca rezerwacji ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych.

§ 7. Cennik
 1. Aktualny cennik Biletów ("Cennik") dostępny jest na stronie internetowej: sklep.pgenarodowy.pl oraz w kasach Stadionu.
 2. Ceny Biletów zawierają podatek VAT.
 3. Bezpłatny udział w Wycieczce przysługuje:
  1. dzieciom do lat 4 biorącym udział w Wycieczce lub w wizycie na Punkcie Widokowym dla Osób Indywidualnych, pozostającym pod opieką posiadającego Bilet opiekuna, przy czym osoba posiadająca Bilet może mieć pod opieką tylko dwoje dzieci do lat 4 z bezpłatnym wstępem,
  2. jednemu opiekunowi na każdą grupę 10 osób Zwiedzających w ramach Grupy Zorganizowanej z Biletami Ulgowymi;
  3. przewodnikom i pilotom wycieczek za okazaniem uprawnień, jeśli ww. osoby występują w roli przewodnika lub pilota danej wycieczki;
 4. Bilet Ulgowy przysługuje:
  1. dzieciom do 18. roku życia i młodzieży szkolnej, studentom (do 26. roku życia), emerytom i rencistom - za okazaniem odpowiedniego dokumentu,
  2. osobom z niepełnosprawnościami (dotyczy zarówno Osób Indywidualnych jak i Grup Zorganizowanych),
  3. jednemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej biorącej udział w Wycieczce lub w wizycie na Punkcie Widokowym dla Osób Indywidualnych.
 5. Bilet Rodzinny uprawnia do wzięcia udziału w Wycieczce dwie osoby dorosłe oraz dwoje dzieci lub młodzieży do 18 roku życia. Przy zakupie Biletu Rodzinnego, kupujący otrzymuje Bilet Główny oraz Bilety Uzupełniające. Bilety Uzupełniające bez Biletu Głównego są nieważne.
 6. Posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka 40% od standardowych cen Biletów (zarówno Biletów Normalnych i Ulgowych) na Wycieczki i Punkt Widokowy. W takim wypadku, każda osoba korzystająca ze zniżki zobowiązana jest przedstawić dokument dla członków rodziny wielodzietnej, uprawniający do ww. rabatu.
 7. W przypadku Grupy Zorganizowanej dodatkowy opiekun ponad jednego opiekuna na każdą grupę 10 Zwiedzających z Biletami Ulgowymi, zobowiązany jest zakupić Bilet Normalny.
 8. Zniżki dla opiekunów nie kumulują się.

§ 8. Ważność Biletów
 1. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren Stadionu wyłącznie w celu wzięcia udziału w Wycieczce lub w wizycie na Punkcie Widokowym, na które został zakupiony.
 2. Bilet, o którym mowa w § 7. ust. 4, ważny jest tylko łącznie z ważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie jego posiadacza do ulgi.
 3. Bilet nieczytelny, przerobiony, uszkodzony lub zniszczony jest nieważny i tym samym nie uprawnia do wstępu na teren Stadionu i wzięcia udziału w Wycieczce lub w wizycie na Punkcie Widokowym.
 4. Bilet na Wycieczkę z przewodnikiem upoważnia do bezpłatnego, samodzielnego wejścia na Punkt Widokowy w tym samym dniu co Wycieczka w godzinach jego otwarcia.

§ 9. Utrwalanie obrazu i dźwięku
 1. Podczas Wycieczki utrwalanie obrazu lub dźwięku za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń, a w szczególności filmowanie i fotografowanie, dopuszczalne jest jedynie na niekomercyjny użytek własny Zwiedzających o charakterze prywatnym, bez prawa do upubliczniania utrwalonego obrazu lub dźwięku.
 2. Operator może zarządzić całkowity zakaz utrwalania obrazu lub dźwięku.
 3. Zabrania się fotografowania i nagrywania Pracowników Stadionu, w tym przewodników oprowadzających Wycieczkę po Stadionie.
 4. Zabrania się rozpowszechniania wizerunku Pracowników Stadionu, w tym przewodników bez ich zgody (zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm.).

§ 10. Odmowa wstępu
 1. Operator, Pracownicy Stadionu mogą odmówić wstępu na Stadion lub nakazać osobom obecnym na terenie Stadionu jego opuszczenie w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zarządzeń Operatora, przepisów prawa, a także w każdej innej uzasadnionej sytuacji, zwłaszcza ze względu na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
 2. Operator, Pracownicy Stadionu mogą odmówić wstępu na Stadion lub nakazać opuszczenie Stadionu w szczególności osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, które mogą zagrażać osobom obecnym na Stadionie,
  3. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub porządku na Stadionie oraz odnoszącym się obraźliwie do pracowników stadionu lub osób trzecich.

§ 11. Monitoring i system identyfikacji osób
 1. Stadion jest nadzorowany przez system monitoringu wizyjnego przez 24 godziny na dobę.
 2. Stadion jest chroniony przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia 24 godziny na dobę.

§ 12. Reklamacje
 1. We wszelkich sprawach związanych reklamacjami należy kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: rezerwacje@pgenarodowy.pl lub dzwoniąc na numer: +48 (22) 295 95 95.
 2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Prawo do składania reklamacji przysługuje Zwiedzającym lub osobom zakupującym Bilet.
 4. Składający reklamację powinien wskazać m.in.: czego dotyczy reklamacja, podać numer transakcji, adres mailowy z którego dokonano rezerwacji, pełną nazwę nabywcy, numer zamówienia (faktura pro forma), cenę zmówionego biletu, datę realizacji płatności, oraz przyczynę reklamacji. Operator nie będzie rozpatrywał reklamacji, które nie pozwalają ustalić danych osoby składającej reklamację oraz nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez osobę reklamującą.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 13. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 6 czerwca 2020 r. do chwili jego odwołania lub zastąpienia nowym regulaminem przez Operatora lub inny podmiot uprawniony do zarządzania i ma zastosowanie do Wycieczek i wizyty na Punkcie Widokowym,  rezerwowanych od dnia 6 czerwca 2020 r. 
 2. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą lub realizacją Wycieczek i wizyty na Punkcie Widokowym nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: rezerwacje@pgenarodowy.pl lub dzwoniąc na numer:  +48 (22) 295 95 95.

Regulamin zatwierdzono. 
Warszawa, dnia 4 czerwca 2020 r.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

PL.2012+ SP. Z O.O.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03–901 Warszawa

Tel. +48 22 295 95 95
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.30)
e-mail: rezerwacje@pgenarodowy.pl

Kup bilet
Oferta VIP na najlepsze koncerty w Polsce!